237,00 NOK

Hver 3 måneder

7 dagers prøveversjon
Betalingsinformasjonen din blir lagret på en sikker server for fremtidige kjøp

Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Liv Kari Selland, [email protected], org.nr. 931 852 205, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. Avtalen inngås direkte med kjøper, og det er ikke anledning til å overdra avtalen til en annen aktør. Bruksrettighetene som følger av avtalen gjelder kun med den opprinnelige kjøper for en (1) bruker. Påloggingsinformasjon er personlig og skal kun benyttes av kjøper.

Alle varer solgt på psykologliv.no leveres digitalt over internett, og betegnes i det følgende som “tjenesten(e)”, “varen(e)”, eller “produkt(ene)”.

3. Om tjenestene

Tjenestene på psykologliv.no er ikke helsetjenester. Kontakt din fastlege eller annet helsepersonell dersom du trenger medisinsk hjelp. 

4. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Bindingstid

Bindingstid er kun relevant for abonnement i Stressportalen. Stressportalen tilbyr 7 dagers gratis prøveperiode, og kunden kan i løpet av denne perioden si opp abonnementet uten kostnad. 

Abonnementsperiodene i Stressportalen er 1 måned, 3 måneder, og 12 måneder.

Abonnement ut over de 7 dagene gratis prøveperiode løper i den perioden kunden har inngått abonnement for. Abonnement vil automatisk fornyes for tilsvarende abonnementsperiode kunden har når en periode abonnementsperiode er over.

Oppsigelsestid

Når kunden avslutter abonnementet i Stressportalen har kunden tilgang ut inneværende abonnementsperiode, og vil ikke bli trukket etter dette.

Ved oppsigelse vil ikke kunden få refundert for gjenværende abonnementsperiode.

6. Betalingen

Betaling skjer via Mastercard eller Visa gjennom tjenesten Stripe. Nettverkskommunikasjon mellom kjøper, psykologliv.no, og Stripe er kryptert.

Kjøpesum vil bli trukket fra kjøpers Visa eller Mastercard i det øyeblikk handelen gjennomføres.

Informasjon om transaksjon og betalingskort behandles kun av Stripe. Selger har ikke på noe tidspunkt tilgang til denne informasjonen.

Avslutte medlemskap

Faste betalinger i Stressportalen hånteres av Vipps og Stripe.

Oppsigelse av abonnement tegnet via Vipps gjøres i Vipps-appen.

Oppsigelse av abonnement tegnet via Stripe gjøres via medlemmets personlige side i Stressportalen.

Alternativt kan abonnement tegnet via Vipps eller Stripe avsluttes ved å sende en epost til [email protected]

7. Levering

Kjøper har tilgang til tjenesten i det handelen er gjennomført. Tjenesten gjøres tilgjengelig på psykologliv.no.

8. Bruk av tjenestene

Bruk av tjenestene innbefattet i denne avtalen skjer på kjøpers risiko. Liv Selland påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller krav som en konsekvens av bruk av tjenestene. 

9. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe med forbehold at tjenesten ikke er tatt i bruk. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Les mer om personvern på psykologliv.no

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger epost - [email protected] -  innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Stressportalen kvartal

Medlemskap i Stressportalen inkluderer:

  • Tilgang til alt publisert innhold 
  • 50+ meditasjoner og øvelser 
  • Podcasten Overskuddsliv 
  • Medisinsk yoga 
  • Fagblogg innen stressmestring 
  • Verktøy